Samenhangende activa in de innovatiebox

Per 1 januari 2017 is de wetgeving met betrekking tot de innovatiebox gewijzigd. In beginsel komen enkel nog immateriële activa in aanmerking voor de innovatiebox die zijn voortgevloeid uit werkzaamheden waarvoor aan de belastingplichtige een S&O-verklaring is afgegeven (‘S&O-activum’). Grotere belastingplichtigen (kort gezegd belastingplichtigen met een groepsomzet van € 50 miljoen of meer per jaar) moeten daarnaast op grond van internationale regelgeving een aanvullend octrooi of vergelijkbaar recht in bezit hebben. Hierbij valt onder meer te denken aan kwekersrechten, gewasbeschermingscertificaten, programmatuur, gebruiksmodellen etc. Strikt genomen is de innovatiebox voor grote bedrijven daarmee een intellectueel eigendomsbox (of IE-box) geworden.


05 Feb. '19 Marnix Bekkenutte

De wet schrijft overigens niet voor dat grotere belastingplichtigen op elk afzonderlijk activum een aanvullend (juridisch) toegangsticket moeten vestigen. Indien een belastingplichtige kan aantonen dat een S&O-activum samenhangt met een ander S&O-activum waarop een (juridisch) toegangsticket is gevestigd, kan dit eerste activum ook in aanmerking komen voor de innovatiebox. Wel dient dan sprake te zijn van samenhang tussen beide activa. In deze bijdrage zullen wij meer duidelijkheid scheppen over wat de wetgever bedoelt met het begrip ‘samenhang’. In meer detail zullen wij ingaan op een besluit van de Staatssecretaris van Financiën van 6 december 2018. De zes behandelde voorbeelden in paragraaf 3.2 van bedoeld besluit worden toegelicht.

INTRODUCTIE

In de dagelijkse praktijk zien wij bedrijven die het octrooieren van vindingen niet wenselijk achten. Sommige bedrijven kiezen ervoor om hun belangrijkste vindingen niet te octrooieren om te voorkomen dat concurrenten de geheimen kunnen traceren. Dit komt onder andere voor bij chemische bedrijven en bedrijven in de Food & Agri industrie. Recepturen worden bijvoorbeeld niet altijd gepatenteerd. Dergelijke bedrijven kunnen echter alsnog in aanmerking komen voor de innovatiebox indien zij voldoen aan het samenhangvereiste. Ingeval een S&O-activum samenhangt met een ander S&O-activum waarvoor wel een aanvullend (juridisch) toegangsticket is verleend dan komen beide activa mogelijk in aanmerking voor de innovatiebox.


Marnix Bekkenutte

Marnix is an associate and is currently studying at Tilburg University for a Masters degree in Tax Law

Meer over Marnix Bekkenutte

Terug Download als PDF