Vier kritische kanttekeningen omtrent NOW en transfer pricing

In april 2020 is de toepassing van de eerste tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (“NOW 1.0” of “de regeling”) uitgebreid. Vóór deze uitbreiding kon een werkmaatschappij enkel in aanmerking komen voor NOW 1.0, indien op concernniveau een omzetverlies werd gerealiseerd van ten minste 20%. Vanaf april 2020 is deze maatregel aangepast. Ook individuele werkmaatschappijen met een omzetverlies van ten minste 20% kunnen aanspraak maken op deze maatregel, ongeacht het omzetverlies op concernniveau (hierna: “concernregeling”). Aangezien intercompany-omzet wordt meegenomen bij de bepaling van deze regeling is vereist dat dezelfde verrekenprijsregels gehanteerd worden als in de laatste, vóór 1 maart 2020, vastgestelde jaarrekening. De toepassing van deze bepaling, evenals de vereiste accountantscontrole, is beknopt toegelicht.


04 Jun. '21 Patrick T.F. Schrievers

In deze bijdrage worden vier kritische kanttekeningen geplaatst bij deze regeling aan de hand van praktijkvoorbeelden. Deze zien op (i) de wijziging van benchmarkdata in 2020/2021 (bijvoorbeeld als vergelijkbare ondernemingen verliezen realiseren), (ii) de inroeping van force majeure-bepalingen, (iii) de impact van verrekenprijscorrecties door belastingdiensten en (iv) de vraag of verkapte dividenden (ook) onder het dividendverbod van NOW 1.0 vallen.

Introductie concernregeling NOW 1.0 en verrekenprijsbeleid

In april 2020 is de toepassing van NOW 1.0 uitgebreid met een concernregeling. Op grond van deze regeling kunnen Nederlandse werkmaatschappijen van internationale concerns subsidie aanvragen voor loonkosten indien bij hen een omzetdaling ontstaat van meer dan 20%, terwijl de impact van de Covid-19-pandemie op concernniveau beperkt is (als geheel minder dan 20% omzetdaling). Aangezien intercompany-omzet wordt meegenomen bij de bepaling van de subsidie, vereist art. 6a, vierde lid, onderdeel a van de regeling dat dezelfde verrekenprijsregels gehanteerd worden als in de laatste, vóór 1 maart 2020, vastgestelde jaarrekening.


Patrick T.F. Schrievers

Patrick T.F. Schrievers is a tax lawyer and member of the Dutch Association of Tax Advisers (NOB) and the International Fiscal Association (IFA).

Meer over Patrick T.F. Schrievers

Terug Download als PDF