Werkt de (her)invoering van de dividendbelasting positief uit voor het bedrijfsleven?

De aangekondigde afschaffing van de dividendbelasting zou een derving van 1,9 miljard euro aan belastingopbrengsten tot gevolg hebben. Deze derving was gefinancierd met een breed scala aan beperkende maatregelen zoals onder andere de afschrijvingsbeperking op gebouwen in eigen gebruik en de inperking van verliesverrekeningstermijnen. Maandag 15 oktober jl. is een brief van de Staatssecretaris van Financiën gepubliceerd waarin bekendgemaakt wordt hoe bedoelde 1,9 miljard euro aan budget (wederom) ten goede komt aan het investeringsklimaat. De voorstellen worden hieronder kort toegelicht. Als eerste worden de plannen behandeld met een duurzaam karakter. Vervolgens worden de maatregelen behandelend die een tijdelijk (overgangs)karakter hebben.


16 Oct. '18 2 min. Anneke Francissen

Duurzame voorstellen

Wet bronbelasting 2020 niet meer relevant

Aangezien de voorgestelde Wet bronbelasting 2020 (mede) een antimisbruikwet zou zijn, samenhangend met de afschaffing van de dividendbelasting, zal deze worden aangepast ten aanzien van de dividendenbelasting. De voorgestelde conditionele bronbelastingen op rente en royalty’s naar laag belastende jurisdicties zal (naar verwachting) alsnog in werking treden vanaf 2021.

Vpb-tarief lager dan voorheen

De verlaging van het hoogste Vpb-tarief wordt uitgesteld naar 2020, maar deze zal in 2021 uiteindelijk 0,5%-punt lager bedragen dan initieel werd aangekondigd in het belastingplan 2019. Het lage Vpb-tarief zal tot 2021 gereduceerd worden tot 15%. In het recente belastingplan was een verlaging naar 16% aangekondigd. Onduidelijk is hoe de verlaging van het Vpb-tarief uitwerkt voor de innovatiebox. Het effectieve tarief bedraagt momenteel 7%. Wij verwachten dat dit eveneens iets zal gaan dalen. Dit is echter momenteel nog onduidelijk. Wellicht ten overvloede merken wij op dat het reguliere tarief in 2019 (nog steeds) 25% bedraagt.

Intensivering S&O-afdrachtvermindering

In de 2020 zal de S&O-afdrachtvermindering verhoogd worden in de tweede schijf van 14% naar 16%.

Rekeningcourantmaatregel verzacht m.b.t. eigenwoningschulden

Nieuwe eigenwoningschulden van directeur-grootaandeelhouders aan de eigen vennootschap, zullen uitgezonderd worden van het € 500.000 maximumbedrag aan rekening-courantverhouding.

Fiscale beleggingsinstellingen (fbi’s)

Het verbod op directe beleggingen in Nederlands vastgoed door fbi’s is van de baan.

Verlaging werkgeverslasten

Vanaf 2021 zal het kabinet jaarlijks € 200 miljoen reserveren om de werkgeverslasten op arbeid te kunnen verlagen.

Maatregelen met een tijdelijk (overgangs)karakter

Afschrijvingsbeperking op gebouwen in de Vpb

Belastingplichtigen mogen volgens het oude regime (tot 50% WOZ-waarde) afschrijven op gebouwen die vóór 1 januari 2019 in gebruik zijn genomen en waarover nog geen 3 jaar is afgeschreven (totdat over deze gebouwen in totaal drie jaar is afgeschreven).

Spoedreparatiemaatregelen fiscale eenheid: minder terugwerkend

De terugwerkende kracht van het wetsvoorstel spoedreparatie fiscale eenheid zal met ruim twee maanden korter zijn dan initieel is voorgesteld. 1 januari 2018 is daarmee aangekondigd als nieuwe datum voor de inwerkingtreding van de spoedreparatiemaatregelen.

Overgangsrecht 30%-regeling voor expats

De verkorting van de maximale looptijd van de 30%-regeling met drie jaren, voor ingekomen werknemers, bevatte in het belastingplan 2019 geen overgangsregeling. Het kabinet zal alsnog een overgangsregeling invoeren voor ingekomen werknemers waarbij, als gevolg van de verkortingsmaatregel, de toepassing van de 30%-regeling zou eindigen in 2019 of 2020.

Wat missen we in deze heroverweging?

In de tabel met de lastenrelevante effecten, welke in de brief (heroverweging pakket vestigingsklimaat) van staatssecretaris Snel is opgenomen, is te zien dat de vrijval van € 1,9 miljard voornamelijk ten goede komt van de verlaging van het Vpb-tarief. Dit tarief is natuurlijk van belang voor het investeringsklimaat, maar bepaalde grondslagverbredingsmaatregelen moeten we zeker niet uit oog verliezen. Bijvoorbeeld de beperking van verliesverrekeningstermijnen. Van een verhoging van het box 2 tarief voor aanmerkelijkbelanghouders, vanwege de extra verlaging van het Vpb-tarief, is niets heroverwogen. Conceptueel is het huidige pakket na de voorgestelde heroverwegingen budgetneutraal. In zoverre kunnen wij dit volgen.


Anneke Francissen

Anneke Francissen is a tax adviser and member of the Dutch Association of Tax Advisers (NOB) and the International Fiscal Association (IFA)

Meer over Anneke Francissen

Terug