Tijdelijk meer innovatiebox voordeel in januari en februari 2018

Met het aannemen van Wet spoedreparatie fiscale eenheid door de tweede kamer is er, naast de wijzigingen die zien op de fiscale eenheid, ook een discrepantie opgelost t.a.v. de innovatiebox. Abusievelijk konden bedrijven die het overgangsrecht toepasten nog gebruikmaken van het oude (lagere) innovatieboxtarief van 5%. Met het aannemen van het wetsvoorstel zal met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2018 ook het innovatieboxtarief van 7% gelden voor voordelen die o.b.v. het overgangsrecht nog vallen onder het oude innovatieboxregime. Gelet op het feit dat de jaarrekening 2018 in deze periode zal worden opgesteld, en wellicht ook enkele aangiften vennootschapsbelasting 2018, is dit het juiste moment om hierover geïnformeerd te worden.


30 Jan. '19 2 min. Marnix Bekkenutte

De innovatiebox verlaagt het effectieve belastingtarief van de vennootschapsbelasting voor winst uit innovatieve activiteiten. Dit effectieve tarief van de innovatiebox is met ingang van 1 januari 2018 verhoogd van 5% naar 7%. Bij deze verhoging is echter geen rekening gehouden met de toepassing van het overgangsrecht. Dit overgangsrecht bepaalt onder andere dat de innovatieboxregeling, zoals die luidde op 31 december 2016, van toepassing blijft op (octrooi-)activa die zijn voortgebracht vóór 1 juli 2016. (Voor een meer gedetailleerde beschrijving van het overgangsrecht verwijzen wij naar deze blog.

Grammaticale lezing van het overgangsrecht leidt tot de conclusie dat bij toepassing van het overgangsrecht volgens de bovenstaande bepaling de voordelen belast dienen te worden tegen 5% in plaats van 7%. De innovatiebox zoals die luidde op 31 december 2016 stelde immers een effectief tarief van 5%. De wetgever beoogde echter het effectieve tarief per 1 januari 2018 te verhogen naar 7% ongeacht de toepassing van het overgangsrecht. Dit heeft hij op 22 februari 2018 kenbaar gemaakt. Met het aannemen van de Wet spoedreparatie fiscale eenheid is het nu dan ook wettelijk vastgelegd.

Voor de dagelijkse praktijk betekent dit dat bedrijven die al dan niet in combinatie met de nieuwe innovatiebox het overgangsrecht toepassen, hetgeen het merendeel betreft van de Nederlandse bedrijven die de innovatiebox toepassen, het innovatieve resultaat dat kwalificeert voor het overgangsrecht over de eerste twee maanden van 2018 lager belast zien worden (5% in plaats van 7%). Aangeraden wordt dit bij het indienen van de aangifte te controleren. Het is bijvoorbeeld de vraag of dit door aangifteprogramma’s goed wordt meegenomen. Daarnaast vergt dit een eenmalige aanpassing in innovatieboxberekeningen.

Wellicht ten overvloede merken wij op dat wij een voorstander zijn van het tijdsevenredig toerekenen van het innovatieboxvoordeel over de eerste maanden van 2018. Strikt genomen kunnen bedrijven een andere keuze maken indien bijvoorbeeld sprake is van seizoensgebonden omzet en er procentueel meer omzet in de eerste maanden van het jaar wordt genoten. Dit zal in de praktijk echter in uitzonderingssituaties van toepassing zijn en derhalve achten wij het in de regel lastig te onderbouwen om meer winst toe te rekenen aan de periode waarin het lagere tarief van toepassing was.


Marnix Bekkenutte

Marnix is an associate and is currently studying at Tilburg University for a Masters degree in Tax Law

Meer over Marnix Bekkenutte

Terug