De Baangerelateerde Investeringskorting (BIK)

Op 5 oktober jl. heeft de Staatssecretaris van Financiën een voorstel gedaan tot invoering van de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK). De BIK wordt vormgegeven als een afdrachtvermindering in de loonheffing en is daarmee een investeringsregeling die qua systematiek overeenkomt met de WBSO.


12 Jan. '21 3 min. Frank Janssen

Op 5 oktober jl. heeft de Staatssecretaris van Financiën een voorstel gedaan tot invoering van de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK). Dit voorstel is met ingang van 15 december jl. aangenomen. De BIK zal met ingang van 1 januari a.s. toepassing vinden. De BIK wordt vormgegeven als een afdrachtvermindering in de loonheffing en is daarmee een investeringsregeling die qua systematiek overeenkomt met de WBSO. De afdrachtvermindering bedraagt 3,9% van het investeringsbedrag tot en met € 5 miljoen. Voor het meerdere bedraagt deze 1,9% van het investeringsbedrag. Een bedrijf dient voor de verzilvering van de BIK loonheffing af te dragen (de BIK kan derhalve niet toegepast worden door bedrijven die geen loonheffing afdragen). De BIK vormt een tijdelijke aanvulling op reeds bestaande meer specifieke stimuleringsmaatregelen zoals de KIA, de energie-investeringsaftrek (EIA), de milieu-investeringsaftrek (MIA), de willekeurige afschrijving milieu-bedrijfsmiddelen (VAMIL) en de R&D kosten en investeringen (WVA).

Voor de toepassing van de BIK wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de bestaande fiscale wet- en regelgeving, en dan in het bijzonder de voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) gangbare begrippen en de S&O-afdrachtvermindering (WBSO). De BIK geldt voor investeringen waarvan de investeringsbeslissing op of na 1 oktober 2020 is genomen en eindigt op 31 december 2022. Investeringen waarvan de laatste betaling plaatsvindt na 31 december 2022 komen niet in aanmerking voor de BIK. De BIK geldt voor investeringen die binnen het (bedoelde) tijdvak van 2 jaar en drie maanden plaatsvinden en volledig betaald zijn, binnen 6 maanden na finale betaling in gebruik worden genomen en waarvoor op tijd een aanvraag wordt gedaan. Bedrijven die investeringen plannen (met een termijn binnen de 2 jaar en 3 maanden) hebben derhalve een prikkel om investeringen te laten plaatsvinden in 2021 dan wel 2022.

De aanvraag voor een afdrachtvermindering op grond van de BIK kan eerst plaatsvinden vanaf 1 september 2021. De eerste BIK-verklaringen van RVO tot toekenning van de BIK-afdrachtvermindering kunnen daarna binnen afzienbare termijn worden afgegeven. Een aanvraag over een investering die in 2021 is gedaan, kan worden ingediend tot uiterlijk 31 maart 2022. Voor investeringen die in 2022 zijn gedaan (en overigens aan alle voorwaarden voldoen) kan nog tot drie maanden na 2022 een aanvraag worden ingediend. In de praktijk verwachten wij veel discussie over de kwalificatie als bedrijfsmiddel. Is bijvoorbeeld bij een nieuw verduurzaamd dak sprake van een verbetering van een bestaande bedrijfshal of investering in een nieuw bedrijfsmiddel? Daarnaast is de betaling van investeringen doorslaggevend voor toepassing van de BIK. Dit speelt met name bij aanzienlijke investeringen (in combinatie met de ingebruiknametermijn). Momenteel zijn wij de toepassing van de BIK in combinatie met onder andere de samenloop met overige regelingen in kaart aan het brengen aan de hand van een aantal voorbeelden.

Disclaimer

De informatie in dit nieuwsartikel is van algemene aard en heeft geen betrekking op de specifieke omstandigheden van een bepaald individu of een bepaalde entiteit. De informatie in dit blog is daarom bedoeld voor algemene informatieve doeleinden en kan niet als advies worden beschouwd. Hoewel we ernaar streven om nauwkeurige en tijdige informatie te verstrekken en er veel zorg is besteed aan het samenstellen van dit nieuwsartikel, kan er geen garantie worden gegeven dat dergelijke informatie correct is vanaf de datum waarop deze is ontvangen, of dat deze in de toekomst correct zal blijven. Niemand mag op basis van dergelijke informatie handelen zonder passend professioneel advies na een grondig onderzoek van de specifieke situatie. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van de informatie in deze publicatie.


Frank Janssen

Frank Janssen is an associate

Meer over Frank Janssen

Terug