Tegemoetkoming voor particuliere investeerders met participaties in Duitse KG’s

Nederland en Duitsland bereiken overeenstemming over een tegemoetkoming van dubbele belastingheffing (zie de Staatscourant 2020, nr. 63177). De overeenstemming heeft betrekking op de tegemoetkoming van dubbele belastingheffing die is ontstaan door een kwalificatieverschil van de Duitse Kommanditgesellschaft (“KG”).


23 Dec. '20 3 min. Yoran Noij

In situaties waarin in Nederland wonende investeerders in privé participaties houden in KG’s zal doorgaans sprake zijn van dubbele belastingheffing. De KG’s worden namelijk vanuit Nederlands fiscaal perspectief – doorgaans – aangemerkt als niet-transparante entiteiten, terwijl de KG’s vanuit Duits perspectief worden aangemerkt als transparantie entiteiten. Vanwege het kwalificatieverschil worden eveneens de inkomsten fiscaal verschillend gekwalificeerd door Nederland (dividenden) en Duitsland (winst uit onderneming). Als gevolg hiervan menen beide landen het heffingsrecht te hebben over deze inkomsten en zal de participant niet alleen in Nederland in de belastingheffing in box 2 of box 3 worden betrokken (afhankelijk van het belang), maar ook in de Duitse inkomstenbelasting. De overeenstemming beoogt de dubbele belastingheffing (grotendeels) weg te nemen door in zulke gevallen de belastinggrondslag in box 2 of box 3 te verlagen.

De systematiek van de tegemoetkoming komt erop neer dat Nederland en Duitsland een situatie beogen te creëren waarin, hypothetisch gezien (met andere woorden: slechts in de uitwerking), de desbetreffende KG onder de Duitse belastingwetgeving ook als een niet-transparante vennootschap wordt beschouwd. Dit is enigszins frappant, omdat de overeenstemming wordt gepresenteerd als een gezamenlijk besluit tussen Nederland en Duitsland. Het is echter de vraag in hoeverre de overeenstemming ook als een gezamenlijk besluit kan worden bestempeld, gegeven het feit dat enkel Nederland een tegemoetkoming van dubbele belasting verleent.

Nederland zal in de situaties dat – zoals voornoemd – sprake is van een hybride mismatch als volgt een tegemoetkoming verlenen:

  • Als de participaties betrekking hebben op box 2:
    • Het belastbare bedrag toerekenbaar aan de KG participaties wordt verlaagd met 30%, en;
    • Een fictieve bronbelasting van 15% wordt verrekend met de belastingschuld van box 2 (zijnde de belasting over het belastbare bedrag minus de voornoemde verlaging).
  • Als de participaties betrekking hebben op box 3, dan wordt een fictieve bronbelasting van 15% verrekend met de belastinschuld van box 3.

Dankzij deze tegemoetkoming zullen de negatieve uitwerkingen van hybride mismatches voor belastingplichtigen (grotendeels) worden weggenomen. De tegemoetkoming geldt voor gevallen waarin nog geen (definitieve) belastingaanslag is opgelegd, of voor aanslagen waar bezwaar nog mogelijk is. Zo zullen er situaties zijn waar de reeds ingediende belastingaangifte over het jaar 2019 nog kan worden aangepast conform de overeenstemming die zojuist is omschreven.

De tegemoetkoming beperkt zich echter tot het Verdrag Nederland – Duitsland, waardoor de negatieve fiscale gevolgen van een dergelijke investeringsstructuur in relatie tot overige landen ongewijzigd blijft. Een aanpassing van de investeringsstructuur zal in zo’n geval vaak wel een oplossing bieden. Voor kleinere belastingplichtigen is dit echter (vaak) een brug te ver vanwege de daarmee gepaarde kosten of niet mogelijk omdat wordt geparticipeerd via een groter fonds. Hoe de Staatssecretaris van Financiën (partiële) dubbele belastingheffing als gevolg van een hybride mismatch in relatie tot overige landen beoogt te voorkomen, blijft de vraag.

Disclaimer

De informatie in dit nieuwsartikel is van algemene aard en heeft geen betrekking op de specifieke omstandigheden van een bepaald individu of een bepaalde entiteit. De informatie in dit nieuwsitem is daarom bedoeld voor algemene informatieve doeleinden en kan niet als advies worden beschouwd. Hoewel we ernaar streven om nauwkeurige en tijdige informatie te verstrekken en er veel zorg is besteed aan het samenstellen van dit nieuwsartikel, kan er geen garantie worden gegeven dat dergelijke informatie correct is vanaf de datum waarop deze is ontvangen, of dat deze in de toekomst correct zal blijven. Niemand mag op basis van dergelijke informatie handelen zonder passend professioneel advies na een grondig onderzoek van de specifieke situatie. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van de informatie in deze publicatie.


Yoran Noij

Yoran is an associate and member of the Dutch Association of Tax Advisers (NOB)

Meer over Yoran Noij

Terug