Research and Articles / Blogs Terug naar het overzicht

Alle blogs

Lees hier onze meest recente blogs. Deze sectie omvat een (diepgaande) analyse van de meest recente belastingontwikkelingen. Alle blogs kunnen tevens als PDF-document worden gedownload.

Vier kritische kanttekeningen omtrent NOW en transfer pricing

04 Jun. '21

In april 2020 is de toepassing van de eerste tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (“NOW 1.0” of “de regeling”) uitgebreid. Vóór deze uitbreiding kon een werkmaatschappij enkel in aanmerking komen voor NOW 1.0, indien op concernniveau een omzetverlies werd gerealiseerd van ten minste 20%. Vanaf april 2020 is deze maatregel aangepast. Ook individuele werkmaatschappijen met een omzetverlies van ten minste 20% kunnen aanspraak maken op deze maatregel, ongeacht het omzetverlies op concernniveau (hierna: “concernregeling”). Aangezien intercompany-omzet wordt meegenomen bij de bepaling van deze regeling is vereist dat dezelfde verrekenprijsregels gehanteerd worden als in de laatste, vóór 1 maart 2020, vastgestelde jaarrekening. De toepassing van deze bepaling, evenals de vereiste accountantscontrole, is beknopt toegelicht.

Lees verder...

Belastingplan 2021 (en 2022?)

17 Sep. '20

In deze bijdrage worden de wetsvoorstellen in het Belastingplan 2021 uiteengezet. Het Belastingplan 2021 bevat belangrijke voorstellen om de economie te blijven stimuleren en biedt belangrijk inzicht in de plannen van het kabinet op de middellange en lange termijn.

Lees verder...

COVID-19: 5 fiscale aandachtspunten

04 Aug. '20

De (wereldwijde) inspanning tegen de verdere verspreiding van de COVID-19 pandemie heeft een diepgaande impact op de wereldeconomie. Veel ondernemingen ervaren dit jaar een daling van de omzet evenals verstoringen in de aanvoer en distributie van goederen en diensten. De impact verschilt sterk per sector. Grote winstdalingen vinden plaats in bijvoorbeeld de sectoren energie, consumentengoederen en de maakindustrie. Bedrijven die opereren in de sectoren gezondheidszorg, technologie en communicatie verwachten echter positieve (of minder negatieve) resultaten. Het is de vraag wat deze verschuivingen betekenen voor Nederlandse ondernemingen.

Lees verder...

Russische thin-cap regelgeving resulteert in dubbele belastingheffing

09 Jan. '20

Op 6 juni 2019 heeft de Rechtbank Noord-Holland (nr. 17/871) een uitspraak gepubliceerd over de uitwerking van de Russische thin-capitalisation (hierna: thin-cap) wetgeving in relatie tot de Nederlandse deelnemingsvrijstelling. De Nederlandse onderneming beoogde de door Rusland ge(her)kwalificeerde rente als dividend vrijgesteld te verantwoorden in de Nederlandse aangifte vennootschapsbelasting op grond van de deelnemingsvrijstelling. De Rechtbank was het hier niet mee eens en heeft de Russische duiding van de rente als dividend niet gevolgd. Het gevolg was (i) een niet aftrekbare rentelast in Rusland, (ii) niet verrekenbare Russische dividendbelasting en (iii) een belaste rentebate in Nederland.

Lees verder...

Boekhoudkundige verwerking aan- en verkoopkosten deelneming relevant

27 Feb. '19

Sinds 2007 zijn zowel aan- als verkoopkosten van deelnemingen niet meer aftrekbaar voor de vennootschapsbelasting. Het is in de praktijk niet altijd duidelijk wanneer er sprake is van aan- of verkoopkosten. Op 7 december 2018 heeft de Hoge Raad met betrekking tot aan- en verkoopkosten van een deelneming een voor de fiscale praktijk belangrijke uitspraak gedaan (HR 7 december 2018, ECLI:NL:HR:2018:2264, nr. 17/01211). In het concrete geval had een deelneming kosten gemaakt in verband met de mogelijke verkoop van haar aandelen. Het belang van het arrest is daarbij gelegen in de boekhoudkundige verwerking van de kosten die zien op een voorgenomen verkoop in de jaren dat een verkoop zich nog niet heeft gemanifesteerd.

Lees verder...

Samenhangende activa in de innovatiebox

05 Feb. '19

Per 1 januari 2017 is de wetgeving met betrekking tot de innovatiebox gewijzigd. In beginsel komen enkel nog immateriële activa in aanmerking voor de innovatiebox die zijn voortgevloeid uit werkzaamheden waarvoor aan de belastingplichtige een S&O-verklaring is afgegeven (‘S&O-activum’). Grotere belastingplichtigen (kort gezegd belastingplichtigen met een groepsomzet van € 50 miljoen of meer per jaar) moeten daarnaast op grond van internationale regelgeving een aanvullend octrooi of vergelijkbaar recht in bezit hebben. Hierbij valt onder meer te denken aan kwekersrechten, gewasbeschermingscertificaten, programmatuur, gebruiksmodellen etc. Strikt genomen is de innovatiebox voor grote bedrijven daarmee een intellectueel eigendomsbox (of IE-box) geworden.

Lees verder...

Belastingplan 2019 – een selectie

21 Sep. '18

Op Prinsjesdag, dinsdag 18 september 2018, is het belastingplan 2019 gepubliceerd. Een stapel aan wetsvoorstellen op fiscaal gebied staat hierin beschreven, waarvan er een aantal veel impact kunnen hebben op uw belastingpositie. In deze blog volgt een selectie van enkele belangrijke wijzigingen die van kracht zullen zijn vanaf 2019 en verder. Een selectie van de aanpassingen, zoals vermeld in het belastingplan 2019, is hieronder verdeeld in de volgende subonderdelen: inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, dividendbelasting en de Europese antibelastingontwijkingsrichtlijnen. Artikelsgewijs voorziet deze blog u van een korte uitleg over de (mogelijke) fiscale gevolgen.

Lees verder...

De Belastingdienst kan geen ijzer met handen breken bij een afdoende transfer pricing documentatie

12 Sep. '18

Onlangs is een belangwekkende Rechtbank-uitspraak gepubliceerd op het gebied van transfer pricing. De uitspraak is niet alleen interessant omdat Nederlandse rechtspraak over de toepassing van transfer pricing-beginselen zeldzaam is. De uitspraak is eveneens interessant omdat deze duidelijkheid schept over de verplichtingen van de inspecteur enerzijds en belastingplichtige anderzijds. In de kern van de uitspraak beargumenteert de Rechtbank aan de hand van de specifieke feiten welke factoren invloed hebben op de hoogte van de vergoeding voor het omzetten / herstructureren van activiteiten vanuit Nederland naar andere landen (hetgeen tot een hogere winst in Nederland leidt door bijtelling van een “exit charge”). In het kielzog daarvan bevestigt de Rechtbank het belang van een gedegen transfer pricing-documentatie. Juist in geschillen over verrekenprijzen draait het vaak om de onderbouwing en de bewijslast. De Belastingdienst is nl. (nog) niet in staat geweest om haar standpunten afdoende te onderbouwen of anders gezegd: de belastingplichtige had haar verrekenprijzen afdoende onderbouwd.

Lees verder...

S&O-verklaring niet altijd vereist voor toepassing innovatiebox

02 Sep. '18

Per 1 januari 2017 is de wetgeving met betrekking tot de innovatiebox (‘innovatieboxregeling’) gewijzigd. Eén van de meest ingrijpende wijzigingen ziet op het centraal stellen van de S&O-verklaring voor de toepassing van de innovatiebox. Belastingplichtigen komen in beginsel niet meer in aanmerking voor de innovatiebox indien zij niet beschikken over een immaterieel activum dat is voortgevloeid uit werkzaamheden waarvoor aan hem een S&O-verklaring is afgegeven. Indien een belastingplichtige echter voldoet aan de voorwaarden van de overgangsbepaling (artikel 34d Wet op de Vennootschapsbelasting 1969) is een S&O-verklaring niet altijd vereist. Deze bepaling biedt ook na 2017 toepassingsmogelijkheden van de innovatiebox voor zelf ontwikkelde immateriële activa waarop wel een octrooi is gevestigd, maar waaraan geen S&O-verklaring ten grondslag ligt.

Lees verder...

Hof van Justitie neemt besluit over Duitse treaty-shopping wetgeving

29 Aug. '18

Het Hof van Justitie (hierna: HvJ) heeft op 14 juni 2018 een belangwekkende uitspraak gedaan in zaak C-440/17 over de Duitse ‘doorkijk-benadering’ van art. 50d lid 3 EStG. Dit artikel betreft de bepaling dat indien onvoldoende substance aanwezig is bij de ontvanger van uitgekeerde dividenden of royalties, de afdrager bronbelasting moet inhouden op de uitkering. De recente uitspraak staat in verband met de samengevoegde Deister Holding en Juhler Holding HvJ uitspraken (zaaknr. C-504/16, C-613/16). Het verband tussen de uitspraak van 14 juni 2018 en de voornoemde Deister en Juhler uitspraken is dat het HvJ art. 50d lid 3 EStG in alle gevallen in strijd acht met de Europese Moeder-dochterrichtlijn en de vrijheid van vestiging. Waar het in Deister en Juhler nog ging om art. 50d lid 3 EStG, zoals van toepassing tot en met 2011, is in de recente uitspraak ook de huidige versie van art. 50d lid 3 EStG (van toepassing vanaf 2012) strijdig met het EU-recht verklaard.

Lees verder...

De gevolgen van reorganisaties voor de innovatiebox

13 Aug. '18

In vaststellingsovereenkomsten aangaande de innovatiebox is opgenomen dat aanvullend overleg met de Belastingdienst benodigd is in geval van een wezenlijke wijziging van de feiten en de omstandigheden. Het is daarbij niet duidelijk wat bedoeld wordt met een wezenlijke wijziging. In de praktijk blijkt met name deze interpretatie van belang. Een kwalificatie als wezenlijke wijziging kan de veronderstelde uitkomst van de innovatiebox dan ondergraven.

Lees verder...