Research and Articles / News Terug naar het overzicht

Laatste nieuws

Lees hier onze meest recente nieuwsitems over onderwerpen waar wij doorgaans over adviseren. Indien u additionele informatie wenst, neem dan gerust contact met ons op.

Afwijkingen in de tijd: het fiscale belang van jaren, (extra) boekjaren en kalenderjaren

23 Feb. '24

In de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting is de indeling van tijd in jaren, boekjaren en kalenderjaren een aspect dat zorgvuldige aandacht vereist. Deze indeling is namelijk niet altijd synchroon met elkaar, en kan in situaties leiden tot het ontstaan van een “extra” boekjaar. Het ontstaan van een extra boekjaar kan potentieel negatieve gevolgen hebben. Deze bijdrage schetst een beeld wat voor effect een “extra” boekjaar kan hebben bij verbreking van – of voeging van een vennootschap in – een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting. Ten slotte worden een aantal fiscale regelingen benoemd waar niet boekjaren, maar juist jaren of kalenderjaren relevant zijn.

Lees verder...

Arrest van de Hoge Raad omtrent de herkwalificatie van een aandeelhouderslening in belaste winstuitdeling: zo helder als koffiedik?

28 Feb. '23

Hoe kan een DGA van zijn of haar BV lenen en voorkomen dat de lening wordt geherkwalificeerd naar een belaste winstuitdeling (met box 2 heffing tot gevolg)? Tegenwoordig worden hoge leningen van een BV aan haar aandeelhouder ontmoedigd vanwege de Wet excessief lenen (vanaf de grens van EUR 700k). Dit laat onverlet dat ook beneden die grens eisen worden gesteld aan bijvoorbeeld de looptijd van een lening en/of de solvabiliteit van de aandeelhouder. Indien een vennootschap namelijk een lening verstrekt aan haar aandeelhouder waarvan aannemelijk is dat deze niet kan of zal worden afgelost, moet deze lening worden aangemerkt als een uitdeling van winst (i.e. een belaste winstuitdeling die tot box 2 heffing leidt). In deze bijdrage gaan wij in op de bewijslastverdeling omtrent de eventuele herkwalificatie van een lening naar een belaste winstuitdeling n.a.v. een recent arrest van de Hoge Raad (Hoge Raad 10 februari 2023, ECLI:NL:HR:2023:186).

Lees verder...

Overzicht kernpunten Belastingplan 2023

21 Sep. '22

Op dinsdag 20 september is het Belastingplan 2023 aangeboden aan de Tweede Kamer. Dit belastingplan bevat de wetsvoorstellen die – na afronding van het parlementaire proces – per 1 januari in de Nederlandse belastingwetgeving geïmplementeerd zullen worden. Hieronder worden de belangrijkste voorgestelde wetswijzigingen toegelicht.

Lees verder...

Systematiek WBSO-aanvraag vereenvoudigd

31 Jan. '22

Met ingang van 1 januari 2022 is de systematiek van indienen en toekennen van een WBSO-aanvraag vereenvoudigd. De mogelijkheid bestaat om de facto te gaan werken met doorlopende S&O-aanvragen (in plaats van in tijdvakken). Dit voorkomt dat op voorhand S&O-projecten worden uitgesloten vanwege de doorlooptijd die de huidige systematiek van indienen en toekennen vergt. Met andere woorden, het wordt mogelijk om in te spelen op onverwachte gebeurtenissen met veel impact op de uitvoering van S&O-plannen. Samenhangend wordt meer flexibiliteit geboden in de verrekening van de S&O-afdrachtsvermindering (waarmee ondernemingen deze sneller kunnen verrekenen met loonheffing). Daarnaast is een voor RVO negatief vallende uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) gerepareerd. In deze blog worden deze wijzigingen toegelicht.

Lees verder...

Vijf aandachtspunten bij verbreking van de fiscale eenheid in het kader van drempeloptimalisatie

17 Nov. '21

Met ingang van 2021 is het tarief in de 1e schijf van de vennootschapsbelasting (“Vpb”) verlaagd van 16,5% naar 15%, ook wel het “tariefsopstapje” genoemd. Daarnaast is de drempel van de 1e schijf verhoogd van € 200.000 naar € 245.000 (2021). In 2022 zal de drempel verder worden verhoogd naar € 395.000. Bovendien heeft de Tweede Kamer onlangs ingestemd met een verhoging van het hoge Vpb tarief van 25% naar 25,8% (met ingang van 1 januari 2022). Als gevolg hiervan kan het interessant zijn om een bestaande fiscale eenheid te verbreken en één of enkele vennootschappen die voorheen deel uitmaakten van de fiscale eenheid, zelfstandig aangifte vennootschapsbelasting te laten doen. Ondernemingen die gebruik maken van de fiscale eenheidsregeling maken immers slechts één keer gebruik van het tariefsopstapje. Verbreking van de fiscale eenheid leidt ertoe dat iedere vennootschap, als zelfstandig belastingplichtige, gebruik kan maken van het tariefsopstapje. Per vennootschap kan derhalve een belastingreductie van (maximaal) € 24.500 per jaar gerealiseerd worden (25% -/- 15% * € 245.000). Vanaf 2022 loopt dit voordeel op naar maximaal € 42.660 per jaar per vennootschap. Maar welke gevolgen kunnen aan bod komen als een fiscale eenheid wordt verbroken en drempeloptimalisatie wordt toegepast?

Lees verder...

Belastingplan 2022 – belangrijkste wijzigingen voor het bedrijfsleven

22 Sep. '21

Op dinsdag 21 september 2021 heeft het demissionaire kabinet het Belastingplan 2022 ingediend bij de Tweede Kamer. In deze bijdrage hebben wij een aantal voorstellen uit het belastingplan op een rij gezet.

Lees verder...

Wijziging verliesverrekeningsregels: voorkoming van verliesverdamping en herwaardering van actieve belastinglatenties

21 Jun. '21

Op 28 mei 2021 werd bekendgemaakt dat er geen obstakels meer zijn voor de beoogde wijziging van de verliesverrekeningsregels in de vennootschapsbelasting. De beoogde wijzigingen zijn reeds aangekondigd bij het Belastingplan 2021, met als voorwaarde voor voortzetting dat een uitvoeringstoets met goed gevolg zou worden afgesloten. Nu de uitvoeringstoets met goed gevolg is afgesloten, kunnen de wijzigingen van de verliesverrekeningsregels met ingang van 1 januari 2021 in werking treden. Wat houden deze wijzigingen in, hoe kan verliesverdamping worden voorkomen en op welke wijze hebben de wijzigingen impact op (bijvoorbeeld) belastinglatenties?

Lees verder...

Wijzigingen overdrachtsbelasting 2021

08 Feb. '21

Tot en met het jaar 2020 bestonden er twee tarieven voor de overdrachtsbelasting. Het verlaagde tarief van 2% was van toepassing bij verkrijgingen van woningen. Het algemene tarief van 6% was van toepassing bij verkrijgingen van andere onroerende zaken, zoals bijvoorbeeld bedrijfspanden.

Lees verder...

Belangrijke ontwikkeling op het gebied van Duitse bronbelastingen

05 Feb. '21

Op 20 januari 2021 keurde de Duitse federale regering een wetsontwerp goed met een herziening van de antimisbruikbepaling in art. 50d lid 3 Einkommensteuergesetz. De wijzigingen zorgen voor een aanzienlijke aanscherping van de huidige regels omtrent vrijstellingen van bronbelasting. De wet moet nog door de Duitse Bondsraad worden goedgekeurd (de evenknie van de Eerst Kamer in Nederland).

Lees verder...

De Baangerelateerde Investeringskorting (BIK)

12 Jan. '21

Op 5 oktober jl. heeft de Staatssecretaris van Financiën een voorstel gedaan tot invoering van de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK). De BIK wordt vormgegeven als een afdrachtvermindering in de loonheffing en is daarmee een investeringsregeling die qua systematiek overeenkomt met de WBSO.

Lees verder...

Tegemoetkoming voor particuliere investeerders met participaties in Duitse KG’s

23 Dec. '20

Nederland en Duitsland bereiken overeenstemming over een tegemoetkoming van dubbele belastingheffing (zie de Staatscourant 2020, nr. 63177). De overeenstemming heeft betrekking op de tegemoetkoming van dubbele belastingheffing die is ontstaan door een kwalificatieverschil van de Duitse Kommanditgesellschaft (“KG”).

Lees verder...

Verrekening buitenlandse bronbelasting niet toegestaan op aandeelhoudersniveau

19 Feb. '20

Rechtbank Gelderland heeft uitspraak gedaan inzake de verrekening van buitenlandse bronbelasting in de aangifte IB/PVV 2015 van een Nederlandse DJ die inwoner is van Nederland en wereldwijd optreedt in clubs en op festivals (ECLI:NL:RBGEL:2019:2890). De DJ is directeur en enig aandeelhouder van X BV. De inkomsten van deze vennootschap bestaan uit een managementvergoeding, royalty’s en andere vergoedingen (onder meer sponsoractiviteiten).

Lees verder...

Regeling substance-vereisten gewijzigd als gevolg van Danish Cases

12 Feb. '20

Per 1 januari 2020 is art. 2d Uitvoeringsbeschikking vennootschapsbelasting 1971 aangepast. Dit artikel bevat de Nederlandse ‘substance’ vereisten voor (holding)maatschappijen, een regeling die stelt dat bij voldoening van een aantal kwantitatieve vereisten sprake is van een zakelijke constructie die de realiteit weerspiegelt (met als gevolg dat die maatschappij zich succesvol kan beroepen op voordelen van een fiscale richtlijn). De ingevoerde wijzigingen, als gevolg van de in februari 2019 verschenen ‘Danish cases’, zullen hierna beknopt worden besproken.

Lees verder...

Het belang van een gedegen Transfer Pricing documentatie

31 Jan. '20

In geschillen over verrekenprijzen draait het vaak om de onderbouwing en de bewijslast. Uit verschillende zaken in de rechtspraak wordt het belang van een transfer pricing analyse in een discussie met de Belastingdienst bevestigd. Bij onvoldoende onderbouwing wordt de bewijslast doorgaans verschoven naar de belastingplichtige. Het aantonen van de onzakelijkheid van (de prijs van) een transactie is bij voldoende onderbouwing veelal geen eenvoudige opgave. Hierna zetten wij de meest opvallende zaken van de afgelopen jaren op het gebied van bewijslast bij verrekenprijsdiscussies op een rij.

Lees verder...

Belastingplan 2020 – belangrijkste wijzigingen voor het bedrijfsleven

18 Sep. '19

Op Prinsjesdag is het belastingplan 2020 door minister Hoekstra aangeboden aan de tweede kamer. In dit nieuwsitem zal worden ingegaan op de belangrijkste fiscale wijzigingen vanuit het perspectief van het bedrijfsleven. Deze wijzigingen hebben betrekking op tariefswijzigingen, de invoering van de Wet bronbelasting 2020, herziening van de earningsstrippingmaatregel, aanpassingen aan de definitie van een vaste inrichting in het kader van het MLI, de aanpassingen van de S&O-afdrachtvermindering en de tonnageregeling. Deze onderwerpen zullen hierna achtereenvolgens worden besproken.

Lees verder...

Consultatie alternatieven fiscale eenheid

19 Jun. '19

Op 17 juni 2019 heeft het ministerie van Financiën een consultatieronde geopend waarbij belangstellenden de gelegenheid krijgen om gezichtspunten met betrekking tot een nieuwe groepsregeling in de vennootschapsbelasting onder de aandacht van het ministerie te brengen.

Lees verder...

Behandeling LLP bewijst dat lijst samenwerkingsverbanden indicatief is

23 May. '19

Op 26 februari 2019 heeft de rechtbank Den Haag beslist dat een Limited Liability Partnership opgericht naar het recht van het Verenigd Koninkrijk voor de Nederlandse belastingheffing niet transparant is. De activiteiten van de LLP werden vanuit Nederland verricht (evenementenbureau) en waren verlieslijdend. Belanghebbende, de partner van de LLP, beoogde deze verliezen te verrekenen in box 1. In dit verband nam hij het standpunt in dat de LLP transparant was. Voor de toepassing van de Nederlandse fiscale wetgeving wordt dan door de LLP heen gekeken. De Belastingdienst heeft zich primair op het standpunt gesteld dat de LLP in casu vergelijkbaar was met een kapitaalvennootschap en derhalve niet transparant was.

Lees verder...

Wetsvoorstel aanscherping Duitse overdrachtsbelastingregeling op onroerend goed

20 May. '19

Na jarenlange politieke discussie in Duitsland rond de hervorming van de belastingregelingen in het kader van overdracht van aandelen in vennootschappen die vastgoed bezitten, is er dit jaar overeenstemming bereikt over de voorgestelde wetswijzigingen. De noodzaak van een hervorming wordt hoofdzakelijk verklaard door het feit dat grotere investeerders overdrachtsbelasting op onroerendgoedtransacties kunnen vermijden door middel van aandelentransacties, terwijl een particulier deze optie normaliter niet zou hebben in het kader van een eenvoudige ‘stenendeal’.

Lees verder...

Hof laat licht schijnen op bewijslastverdeling in verrekenprijsdiscussie

16 May. '19

Onlangs heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, gepubliceerd 25 januari 2019, nr. 17/00443.) een uitspraak gepubliceerd op het grensvlak van verrekenprijzen en formeel belastingrecht. Centraal stond namelijk de waardering van een contract/verkooprecht omtrent LED-verlichting en de vraag in hoeverre de Belastingdienst een reeds afgehandelde belastingaangifte nog kan wijzigen. De uitspraak maakt duidelijk dat eindheffingen een belangrijke rol kunnen spelen bij structuurwijzigingen, zoals overdrachten van contracten of bedrijfsonderdelen, of de conversie van een vaste inrichting naar een vennootschap. Ook geeft de uitspraak een inkijk in de positie van de Belastingdienst als het gaat om het wijzigen van een reeds afgehandelde belastingaangifte.

Lees verder...

Beneficial ownership en verdragsmisbruik: de bakens worden wederom verzet

28 Feb. '19

Op 26 februari 2019 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ EU) arresten gewezen in een zestal zaken over de interpretatie van de moeder-dochterrichtlijn en de interest- en royaltyrichtlijn. De voorafgaande prejudiciële vragen werden opgeworpen in verband met belastinggeschillen in Denemarken, waar de Deense Belastingdienst van mening was dat Deense bronbelasting (op dividenden en rentebetalingen) was ontweken door het gebruik van doorstroomvennootschappen.

Lees verder...

Tijdelijk meer innovatiebox voordeel in januari en februari 2018

30 Jan. '19

Met het aannemen van Wet spoedreparatie fiscale eenheid door de tweede kamer is er, naast de wijzigingen die zien op de fiscale eenheid, ook een discrepantie opgelost t.a.v. de innovatiebox. Abusievelijk konden bedrijven die het overgangsrecht toepasten nog gebruikmaken van het oude (lagere) innovatieboxtarief van 5%. Met het aannemen van het wetsvoorstel zal met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2018 ook het innovatieboxtarief van 7% gelden voor voordelen die o.b.v. het overgangsrecht nog vallen onder het oude innovatieboxregime. Gelet op het feit dat de jaarrekening 2018 in deze periode zal worden opgesteld, en wellicht ook enkele aangiften vennootschapsbelasting 2018, is dit het juiste moment om hierover geïnformeerd te worden.

Lees verder...

Aanscherping regels Duitse overdrachtsbelasting

14 Dec. '18

Onlangs hebben wij u geïnformeerd over de aangekondigde aanscherping van de Duitse regels omtrent de heffing van overdrachtsbelasting bij overdracht van aandelen in vennootschappen met Duits onroerend goed bezit. Inmiddels hebben de Duitse ministers van Financiën via een persbericht laten weten dat ze overeenstemming hebben bereikt over een concept wetsvoorstel omtrent overdracht van aandelen in vastgoedvennootschappen.

Lees verder...

Spoedreparatiemaatregelen fiscale eenheid werken ruim

20 Nov. '18

Op 22 februari 2018 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ EU) uitspraak gedaan in de gevoegde zaken X BV (zaak C-398/16) en X NV (C-399/16). Hierin komt zij tot het oordeel dat bepaalde elementen van het Nederlandse fiscale-eenheidsregime strijdig zijn met de vrijheid van vestiging uit het Verdrag betreffende de werking Europese Unie (VwEU). Daarmee is de per-element benadering toegepast. Het gevolg daarvan is dat grensoverschrijdende groepsstructuren een beroep kunnen doen op bepaalde afzonderlijke elementen van de fiscale eenheid, die in puur binnenlandse situaties voordelen kunnen hebben. Voorafgaand daaraan heeft toenmalig Staatssecretaris Wiebes spoedreparatiemaatregelen aangekondigd naar aanleiding van de conclusie van de Advocaat-Generaal die ook de per-elementbenadering van toepassing verklaarde in zijn conclusie.

Lees verder...

Werkt de (her)invoering van de dividendbelasting positief uit voor het bedrijfsleven?

16 Oct. '18

De aangekondigde afschaffing van de dividendbelasting zou een derving van 1,9 miljard euro aan belastingopbrengsten tot gevolg hebben. Deze derving was gefinancierd met een breed scala aan beperkende maatregelen zoals onder andere de afschrijvingsbeperking op gebouwen in eigen gebruik en de inperking van verliesverrekeningstermijnen. Maandag 15 oktober jl. is een brief van de Staatssecretaris van Financiën gepubliceerd waarin bekendgemaakt wordt hoe bedoelde 1,9 miljard euro aan budget (wederom) ten goede komt aan het investeringsklimaat. De voorstellen worden hieronder kort toegelicht. Als eerste worden de plannen behandeld met een duurzaam karakter. Vervolgens worden de maatregelen behandelend die een tijdelijk (overgangs)karakter hebben.

Lees verder...

Innovatiebox-rulings, to rule or not to rule?

25 Sep. '18

Is het belang van (innovatiebox)-rulings gewijzigd in het internationale speelveld? Intern hebben wij regelmatig discussies over dit soort onderwerpen. Zie bijgaand onze input n.a.v. de internetconsultatie over de herziening van het rulingproces. In onze reactie geven wij de onderstaande overwegingen mee. Het gehele consultatiedocument kan worden gedownload als PDF-document.

Lees verder...

Misvatting: oude patenten (zonder S&O) komen niet in aanmerking voor de nieuwe innovatieboxregeling

10 Sep. '18

In de praktijk bestaat veel discussie over de uitgroei van octrooi-activa. Veelal horen wij dat deze activa, waarvoor geen S&O is aangevraagd, niet in aanmerking komen voor de nieuwe innovatiebox. Dat is een misvatting. Octrooi-activa die zijn voortgebracht vóór 1 januari 2017 worden steeds aangemerkt als een kwalificerende immateriële activa voor de nieuwe innovatiebox (ook zonder S&O-verklaring). Het is uiteraard wel de vraag of voordelen die voortvloeien uit dergelijke octrooi-activa kunnen worden toegerekend aan de innovatiebox.

Lees verder...

Aanscherping van de regels omtrent overdracht van aandelen in Duitse vastgoedvennootschappen

29 Aug. '18

Na jarenlange politieke discussie rond de hervorming van de belastingregelingen in het kader van overdracht van aandelen in vennootschappen die vastgoed bezitten, hebben de ministers van Financiën van de verschillende Duitse deelstaten in juni dit jaar overeenstemming bereikt over de belangrijkste wetsvoorstellen voor het hervormen van overdrachtsbelasting bij onroerendgoedtransacties. De noodzaak van een hervorming wordt hoofdzakelijk verklaard door het feit dat grotere investeerders overdrachtsbelasting op onroerendgoedtransacties kunnen vermijden door middel van aandelentransacties, terwijl een particulier deze optie normaliter niet zou hebben in het kader van een eenvoudige ‘stenendeal’.

Lees verder...

This close to disclose?

06 Aug. '18

Nieuwe verplichtingen voor intermediairs en belastingplichtigen omtrent openbaring, bedoeld ter stimulans van transparantie om agressieve tax-planning in grensoverschrijdende situaties aan te pakken, zullen met ingang van 25 juni 2018 van kracht zijn. EU lidstaten dienen de wijzigingen tot 31 december 2019 geïmplementeerd te hebben, zodat het formeel is vastgelegd voor de uitvoering vanaf 1 juli 2020. Alhoewel de vereisten omtrent openbaring niet van toepassing zullen zijn vóór 2020, kan het reeds invloed hebben op grensoverschrijdende overeenkomsten, kwalificerend voor rapportage, die gedurende het jaar nog zullen plaatsvinden. Beschrijvingen van overeenkomsten die als “rapporteerbaar” worden aangemerkt zijn omvangrijk en kennen ten dele een open norm. Het is dan ook de vraag hoe DAC6 door de praktijk geïmplementeerd zal worden. Voorstelbaar is bijvoorbeeld dat bedrijven met aandeelhouders in laag belaste jurisdicties vragen krijgen van bankiers of trustmaatschappijen.

Lees verder...